Resultaatdeling

Uw pensioenfonds heeft geen uitgewerkt plan om uw pensioenuitkering/opgebouwde aanspraken jaarlijks te verhogen, uw pensioenfonds heeft daar ook geen geld voor gereserveerd. U kunt geen rechten ontlenen aan de verhoging van enig jaar en de verwachting voor de komende jaren. Dus als u in een bepaald jaar een verhoging krijgt, is het niet zeker of u het jaar daarop weer een verhoging krijgt. En de verhoging in het ene jaar kan hoger of lager zijn dan in het andere jaar. Dit hangt mede af van het vermogen en de dekkingsgraad van het  pensioenfonds; het pensioenfonds kan alleen uw pensioen verhogen als er voldoende vermogen is.

Principe van de toeslagverlening
Na afloop van elk jaar wordt bekeken of de toegezegde aanspraken volledig worden afgedekt door de aanwezige middelen. Dit gebeurt volgens wettelijk bepaalde en geldende regels. Als er nog vermogen over is, kan het bestuur besluiten dit vrij vermogen geheel of gedeeltelijk te besteden aan het verhogen van uw aanspraken of uw pensioenuitkering. Voor resultaatdeling wordt geen premie betaald en geen reserve gevormd. Resultaatdeling is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Onzekerheid
De resultaatdeling en dus ook toeslagverlening zijn niet vanzelfsprekend, maar worden ieder jaar weer opnieuw beoordeeld. Als er in enig jaar sprake is van toeslagverlening is het niet zeker of en in welke mate in de toekomst wederom toeslagverlening zal plaatsvinden.

Dekkingstekort
Indien het pensioenfonds zich in een situatie van dekkingstekort bevindt, stelt het pensioenfonds een korte-termijnherstelplan op. Indien de sturingsmiddelen om het tekort naar verwachting binnen vijf jaar te herstellen onvoldoende zijn, is het pensioenfonds gerechtigd alle aanspraken en rechten te korten.

Hoe word ik over de verhoging van mijn pensioen geïnformeerd?
Elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds een brief waarin wordt verteld met welk percentage de pensioenen in dat jaar worden verhoogd. Daarnaast wordt in deze brief verteld met welk percentage de pensioenen in de drie voorafgaande jaren zijn verhoogd en welke verhoging u in de toekomst kunt verwachten.