Actueel

Jaarsverslag 2023

week 23, 2024

Het concept jaarverslag van het pensioenfonds over het afgelopen jaar kan worden gedownload door op deze link te klikken: Jaarverslag 2023 (concept).

Een samenvatting van de belangrijkste cijfers is in te zien door op deze link (NL) Samenvatting cijfers 2023 of deze link (EN) Summary annual figures 2023 te klikken.

 

Dekkingsgraad
In het jaar 2023 zijn de pensioenverplichtingen gestegen door de gedaalde rente. Mede door de gedaalde rente hebben de beleggingen een waardevermeerdering laten zien. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad iets gedaald van 115,2 % naar 114,9 %. Hierbij is al reke-ning gehouden met de toeslag van 5,3 % per 1 januari 2024. De beleidsdekkingsgraad is ge-stegen van 114,3 % naar 123,3 % per 31 december 2023. Hiermee is de beleidsdekkings-graad hoger dan het vereist eigen vermogen van 119,7 %. Dat betekent dat er per 31 decem-ber 2023 geen sprake meer is van een reservetekort.

Wet toekomst pensioenen
Daarnaast heeft het bestuur doorlopende aandacht gehad voor de invoering van de Wet toe-komst pensioenen. In 2023 heeft het bestuur een beleid voor datakwaliteit en kritische data elementen vastgesteld. Ook zijn in het licht van het nieuwe pensioenstelsel de beleggingsover-tuigingen herijkt en de beleggingscategorieën opnieuw beoordeeld. In overleg met de sociale partners is een planning opgesteld voor de periode tot aan de transitie. Het voornemen is vooralsnog om op 1 januari 2026 in te varen in een flexibele premieregeling met een uitke-ringscollectief. Om dit voor te bereiden worden in 2024 samen met de sociale partners nadere keuzes uitgewerkt met betrekking tot (o.a.) de invulling van de pensioenregeling, het beleg-gingsbeleid (mede op basis van de uitkomsten van een risicopreferentieonderzoek), de voor-rangsregels bij invaren en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneepremie. Ook wordt een communicatieplan Wtp opgesteld.

Aanpassing pensioenregeling
Het bestuur heeft besloten voor de berekening van de opbouw vanaf 2024 gebruik te maken van de aangepaste RTS per 30 september 2023 in het verwachte rendement voor de berekening van de kostendekkende premie.

Met ingang van 2024 is de leeftijd vanaf wanneer werknemers deelnemen aan de pensioenregeling vervroegd van 21 jaar naar 18 jaar. Ook is vanaf 2024 de maximale leeftijd voor het wezenpensioen verhoogd van 18 jaar naar 25 jaar. Hierbij maakt het niet meer uit of wezen studeren of niet.

Toeslagverlening
In 2023 heeft het bestuur een beleid voor inhaalindexatie vastgesteld. De toeslagmaatstaf voor het afgelopen jaar bedroeg 5 %. Hierbij is niet alleen de CPI oktober 2023 maar ook de CPI oktober 2022 uitgerekend volgens de nieuwe rekenmethode van CBS. Vanwege de wettelijke regels voor toekomstbestendig indexeren is conform het toeslagbeleid de toeslag per 1 januari 2024 1,7 %. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2024 een toeslag te verlenen van 1,7 %.

Ook heeft het bestuur - na een positief advies van het verantwoordingsorgaan - besloten om gebruik te maken van de tijdelijke mogelijkheid die de wet biedt voor extra toeslagverlening. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2024 een extra toeslag van 3,6 % te verlenen. In totaal is hiermee een toeslag verleend van 5,3 % per 1 januari 2024.