Ik bouw pensioen op

Vanaf het moment dat u gaat deelnemen aan de pensioenregeling gaat u ook ouderdomspensioen opbouwen. U gaat deelnemen aan de regeling vanaf de datum dat u in dienst bent getreden bij de werkgever, onder de voorwaarde dat u 21 jaar of ouder bent. Bent u nog geen 21 jaar, dan wordt u eerst aspirant-deelnemer. U blijft deelnemer totdat u met pensioen gaat of eerder uit dienst treedt. Ingeval u arbeidsongeschikt wordt, blijft u deelnemer zolang u recht heeft op premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid (zie 6.3.).

We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel ouderdomspensioen u precies krijgt als u 67 jaar bent. Wel kunnen we zeggen dat uw pensioenregeling een 'uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling' is. Dat betekent dat uw pensioenuitkering afhangt van de salarissen die u tot aan uw pensioen jaarlijks verdiend hebt. Hoeveel pensioenuitkering u krijgt, weet u pas precies als u met pensioen gaat. Uw ouderdomspensioen hangt af van:

  • wat uw pensioengrondslag is gedurende de tijd dat u meedoet met de pensioenregeling. De pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt en bedraagt ten minste 30% van het salaris;
  • wat het opbouwpercentage is. Dat betekent: hoeveel procent van uw pensioengrondslag u ieder jaar aan pensioen opbouwt. Voor u is dat (in 2016) 1,35 procent per jaar;
  • hoeveel jaar u meedoet met de pensioenregeling;
  • of u voltijd of in deeltijd werkt.

U kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen u ieder jaar opbouwt. Kijk daarvoor naar het
voorbeeld hieronder. Het voorbeeld gaat over iemand die fulltime werkt en een
opbouwpercentage heeft van 1,35 procent.

pensioengevend jaarsalaris - franchise = pensioengrondslag
pensioengrondslag x opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw

pensioengrondslag:
€ 48.000,-- - € 20.471,-- = € 27.529,--

Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen:
€ 27.529,-- x 1,35 % = € 371,64


Wat betaalt u voor de pensioenregeling? 

Zodra u ouderdomspensioen opbouwt, betaalt u samen met de werkgever de premie voor uw pensioenregeling. U betaalt 10 % van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt 17,5 % van uw pensioengrondslag. De premie die u moet betalen voor de pensioenregeling houdt de werkgever maandelijks in op uw bruto salaris.

pensioengrondslag: € 27.529,--

pensioenpremie werknemer: € 2.752,90

pensioenpremie werkgever: € 4.817,58

Naast het pensioen ontvangt u vanaf uw 67ste ook een AOW-uitkering van de overheid. Iedereen in Nederland ontvangt deze uitkering wanneer degene de leeftijd van 67 jaar bereikt. De Sociale Verzekeringsbank berekent de hoogte van uw AOW-uitkering. Het pensioen is een aanvulling op deze basisuitkering. In de berekening kunt u dit terugzien, doordat er rekening wordt gehouden met een franchise, zodat u niet over het gehele salaris pensioen opbouwt. Deze franchise wordt jaarlijks aangepast aan de algemene loonontwikkeling bij de werkgever.

Ieder jaar krijgt u een pensioenopgave van het pensioenfonds. Daar staat in hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel u nog kunt opbouwen. Uw pensioengevend jaarsalaris staat ook op uw pensioenoverzicht.