Ik ben slaper

Als u een nieuwe baan heeft, stopt de pensioenopbouw bij de werkgever. Als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, wordt u deelnemer aan die pensioenregeling. U kunt er dan voor kiezen om het pensioen dat u heeft opgebouwd bij de vorige werkgever over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U krijgt hier dan pensioenaanspraken voor in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Door deze overdracht heeft u geen recht meer op pensioen van het oude pensioenfonds. Dit noemen we waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan helpen om een pensioenbreuk te beperken of te voorkomen. Pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) zijn verplicht om mee te werken aan verzoeken tot waardeoverdrachten voor zover het gaat om pensioen dat is opgebouwd tijdens dienstbetrekkingen die zijn beëindigd op of na 8 juli 1994.


Wel of geen waardeoverdracht?
Of u er verstandig aan doet om waarde over te dragen, is moeilijk te zeggen. Een praktisch voordeel van waardeoverdracht is dat al uw pensioenaanspraken bij dezelfde pensioenuitvoerder worden ondergebracht. Dit is voor uzelf overzichtelijker en u krijgt te zijner tijd maar van één pensioenuitvoerder pensioen uitbetaald. Om echter goed te kunnen beoordelen of waardeoverdracht voor u zinvol is, moet u weten hoe de financiële situatie van uw vorige en van de nieuwe pensioenuitvoerder is. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten hoe de pensioenregelingen van de vorige en van de nieuwe werkgever er uit zien. Afhankelijk van de soort regeling en de wijze waarop uw opgebouwde pensioenaanspraken worden geïndexeerd, kan een waardeoverdracht wel of niet verstandig zijn. Meer informatie kunt u opvragen bij uw vorige of nieuwe pensioenuitvoerder.

Wat moet ik doen?
Om een waardeoverdracht te regelen vraagt u eerst een opgave van uw pensioenaanspraken op bij de pensioenuitvoerder van uw vorige werkgever. Vervolgens kunt u daarna een verzoek tot waardeoverdracht bij de pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever indienen.

Wanneer moet ik de waardeoverdracht aanvragen?
Vroeger moest u binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Dat is per 1 januari 2015 veranderd: deze termijn geldt niet voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever worden opgenomen. Als u dus wisselt van werkgever en daardoor ook bij een andere pensioenuitvoerder pensioen gaat opbouwen, kunt u dus op ieder moment de aanvraag voor waardeoverdracht indienen. Ook kunt u dan waardeoverdracht vragen van pensioenen die u via eerdere werkgevers bij andere pensioenuitvoerders hebt opgebouwd en waarbij u indertijd geen waardeoverdracht had geregeld.

Op dat moment zal de procedure tot waardeoverdracht in gang worden gezet. Uw nieuwe pensioenuitvoerder vraagt een opgave op van uw opgebouwde pensioenaanspraken bij de oude pensioenuitvoerder. Aan de hand daarvan zal de nieuwe pensioenuitvoerder u een offerte voor de waardeoverdracht toesturen. Als u hiermee akkoord gaat, wordt de waardeoverdracht afgerond.

 

Als het pensioenfonds en/of het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever een dekkingsgraad van lager dan 100% heeft, heeft het pensioenfonds of het nieuwe pensioenfonds te weinig vermogen om mee te werken aan waardeoverdracht. Waardeoverdracht wordt weer mogelijk als het pensioenfonds en het nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad hebben van 100% of meer.