Actueel

Toelichting besluit toeslag per 1 januari 2024

week 51, 2023

Besluit toeslag per 1 januari 2024

Het bestuur heeft op 21 november 2023 besloten om per 1 januari 2024 de pensioenen te verhogen met 5,3 %. De verhoging is voor alle deelnemers gelijk. Het verantwoordingsorgaan heeft hierover op 5 december 2023 positief geadviseerd. Hieronder geven we een toelichting op het besluit.

Reguliere toeslag per 1 januari 2024

In het toeslagbeleid is de toeslagmaatstaf de consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens van oktober - oktober. De toeslagmaatstaf is de toeslag die maximaal toegekend mag worden als de dekkingsgraad hoog genoeg is. Voor dit jaar is de toeslagmaatstaf -0,4 %. Op basis hiervan is er geen toeslag mogelijk. De CPI is negatief, ondanks dat de prijzen zijn gestegen, omdat het CBS in oktober 2023 de CPI op een andere manier heeft uitgerekend dan in oktober 2022. De nieuwe methode meet de energieprijzen anders.

Omdat het CBS tussentijds de CPI anders is gaan uitrekenen, is het toegestaan ook de CPI van oktober 2022 uit te rekenen volgens de nieuwe methode. Het bestuur maakt van deze mogelijkheid gebruik. De toeslagmaatstaf wordt dan 5,3 % in plaats van -0,4 %. Op basis van de dekkingsgraad en de regels voor toekomstbestendig indexeren is dan een toeslag mogelijk van 1,7 %.

Meer informatie over de aanpassing van de consumentenprijsindex is te vinden op de website van het CBS in artikel CBS stapt over op nieuwe methode voor energieprijzen in de CPI.

 

Extra toeslag per 1 januari 2024

Vorig jaar bood de Minister de mogelijkheid om gebruik te maken van ruimere voorwaarden voor toeslagverlening. Dit was uitgewerkt in een AMvB. Een toeslag mag hierbij worden gegeven vanaf een dekkingsgraad van 105 % in plaats van 110 %. En de eis van toekomstbestendig indexeren vervalt als de dekkingsgraad door de toeslagverlening niet onder de 105 % zakt. Op basis van deze ruimere voorwaarden zijn per 1 januari 2023 de pensioenen bij Pensioenfonds Witteveen+Bos met 5 % verhoogd.

De ruimere voorwaarden zijn inmiddels verlengd tot 1 januari 2024. Dit betekent dat ons fonds dit jaar weer gebruik kan maken van deze voorwaarden en maximaal een extra toeslag mogelijk is van 3,6 %. De totale toeslag (de som van de reguliere toeslag en de extra toeslag) komt uit op maximaal 5,3 %. Dit is gelijk aan de eerder genoemde toeslagmaatstaf.

Effect voor de verschillende leeftijdscategorieën 

Het bestuur heeft adviesbureau Sprenkels de gevolgen laten uitzoeken van een extra toeslag van 3,6 %. De gevolgen voor de verschillende leeftijdscategorieën staan in de volgende grafiek. Deze laat het effect van de extra toeslag op het pensioenresultaat zien voor alle leeftijden. Voor de oudere werknemers heeft de extra toeslag een positief effect op het pensioenresultaat. Voor de jongere werknemers heeft de extra toeslag een negatief effect op het pensioenresultaat. Het omslagpunt ligt rond de 46-48 jaar. Voor werknemers van 21 jaar is het negatieve effect het grootst: circa 1 %. Voor alle inactieven heeft een hogere toeslag een positief effect op het pensioenresultaat. Dit positieve effect neemt toe met de leeftijd.

Kans op korten bij overgang naar de nieuwe pensioenregeling

Sprenkels heeft ook berekend hoe groot de kans is dat bij het overgaan naar de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026 de pensioenen moeten worden gekort omdat de dekkingsgraad dan te laag is. De uitkomst van deze berekening is te zien in onderstaande tabel. Bij een hogere toeslag neemt de kans toe op een te lage dekkingsgraad. Bij een toeslag van 1,7 % is de kans 7,0 % dat de dekkingsgraad lager is dan 105 %.  Bij een toeslag van 5,3 % is deze kans 10,7 %.

Afweging bestuur

Het bestuur heeft op basis van de analyse geconcludeerd dat het negatieve effect op het pensioenresultaat van jongeren beperkt is. Ook is de toename van de kans op korten door een te lage dekkingsgraad beperkt. In het licht van de gestegen prijzen én de gestegen dekkingsgraad acht het bestuur daarom een extra toeslag van 3,7 % verantwoord, evenwichtig en in het belang van werknemers, oud- werknemers en gepensioneerden. Met de reguliere toeslag van 1,7 % per 1 januari 2024 wordt de totale toeslag dan 5,3 % per 1 januari 2024. De missie van PF W+B is een zo goed mogelijk pensioen met een evenwichtige balans tussen hoogte, stabiliteit en voorspelbaarheid. Het bestuur is van mening dat met een toeslag van 5,3 % wordt voldaan aan de gewenste evenwichtige balans in de missie.

Tenslotte, als er vragen zijn, neem dan gerust contact op met het secretariaat van het pensioenfonds door een e-mail te sturen aan secretariaatpensioenfonds@witteveenbos.com.