Verhoging pensioenen: hoe zit dat precies?

Eind december 2022 is ons beleid om de pensioenen te kunnen verhogen aangepast. Om de pensioenen te beschermen tegen inflatie proberen we ieder jaar de pensioenen te verhogen, zodat de koopkracht niet afneemt. Het pensioen voor alle deelnemers groeit dan (gedeeltelijk) mee met de prijzen in Nederland. Dit heet indexatie. Zo streven we naar een waardevast pensioen.

Of we de pensioen kunnen verhogen, hangt af van de dekkingsgraad op 31 oktober. Als indexatie mogelijk is, verhogen wij elk jaar op 1 januari de opgebouwde en ingekochte aanspraken van de deelnemer, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken.

Toekomstbestendig Indexeren
Volgens de wettelijke regels mogen de pensioenen alleen verhoogd worden als voldaan is aan de vereisten voor Toekomstbestendig Indexeren (TBI). Verhoging van de pensioenen is volgens deze regels toekomstbestendig als er voldoende ruimte is om deze indexatie ook in de toekomst toe te kennen.

De drempel om de pensioenen volledig te kunnen verhogen met de prijsstijging heet de TBI-grens. De peildatum waarop de TBI-grens wordt bepaald is 31 oktober.

 

Hoe bepalen we hoeveel we de pensioenen kunnen verhogen?

Hiervoor kijken we naar onze beleidsdekkingsgraad en de stijging van de prijzen.
Vanaf 2023 verhogen we de pensioenen op basis van de volgende regels:

 • Wanneer de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%, worden de pensioenen niet geïndexeerd.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%, en minder dan de TBI-grens, wordt volgens de regels van Toekomstbestendig Indexeren berekend welk percentage van de geambieerde indexatiemaatstaf kan worden toegekend.
 • Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan de TBI-grens kunnen de pensioenen volledig worden geïndexeerd met de indexatiemaatstaf.

 

Besluit over verhoging
Een besluit over de verhoging van jouw pensioen nemen we zo:

 • In januari berekenen we het indexatiepercentage volgens onze regels en de wet. We kijken naar:
  • de beleidsdekkingsgraad op 31 oktober van het vorige jaar.
  • de prijsinflatie volgens CPI alle huishoudens van oktober tot oktober.
  • de eisen van toekomstbestendig indexeren.
 • In januari beslist het bestuur definitief of de pensioenen verhoogd worden. En met hoeveel.
 • Als de pensioenen verhoogd worden, gaat dit op 1 januari in.
  • De procentuele verhoging is voor alle deelnemers gelijk.
  • Als je al met pensioen bent, krijg je vanaf januari een hogere uitkering.
  • Ben je nog niet met pensioen, dan stijgt het pensioenbedrag waar je aanspraak op kunt maken.

 

Verhoging van de pensioenen is niet gegarandeerd

Ons pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om de pensioenen te kunnen verhogen. De verhoging betalen wij uit de algemene reserves. Verhogingen zijn niet gegarandeerd, maar voorwaardelijk en afhankelijk van onze financiële positie en vooruitzichten op dat moment. Over het verlenen van verhogingen in de toekomst kunnen wij geen enkele belofte doen.

Als er in een jaar geen (volledige) indexatie heeft plaatsgevonden, wordt deze mogelijk later ingehaald.