Actueel

Jaarverslag 2021

week 24, 2022

Het jaarverslag van het pensioenfonds over het afgelopen jaar is hier te vinden.

In plaats van het verkorte jaarverslag hebben we de belangrijkste cijfers in een visualisatie uitgewerkt. Hieronder lees je de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

 

Dekkingsgraad
Het jaar 2021 was een bijzonder financieel jaar voor pensioenfondsen omdat de pensioenverplichtingen zijn gedaald door de gestegen rente en de beleggingen een grote waardestijging hebben laten zien. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad gestegen van 96,9 % naar 106,3 %. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 91,3 % naar 102,6 % per 31 december 2021.
Met de stijging van de beleidsdekkingsgraad is de dalende trend van de beleidsdekkingsgraad, die halverwege 2018 is ingezet, omgebogen. Echter de beleidsdekkingsgraad is nog steeds lager dan het minimaal vereist eigen vermogen van 104,3 % en dat betekent dat er per 31 december 2021 sprake is van een dekkingstekort.

Pensioenakkoord
Daarnaast heeft het bestuur aandacht gehad voor de invoering van het pensioenakkoord; een traject dat voornamelijk door de directie van Witteveen+Bos en de ondernemingsraad vorm moet worden gegeven, maar waar het bestuur een rol speelt als adviseur en bewaker van de tijdslijnen. Er is een stuurgroep opgericht waarin het pensioenfonds, de directie van Witteveen+Bos en de ondernemingsraad deelnemen. In 2021 is met name kennis opgebouwd en gedeeld. Hiertoe is onder andere een workshop gehouden voor het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de directie en de ondernemingsraad. Er is een plan van aanpak gemaakt en door de directie en de ondernemingsraad is een afwegingskader opgesteld voor de keuzes die nog moeten worden gemaakt.

Herijking pensioenregeling
De directie van Witteveen+Bos en de ondernemingsraad hebben overlegd over de herijking van de
pensioenregeling. Dit heeft er toe geleid dat vanaf 1 januari 2022 de franchise is verlaagd naar € 17.000. En vanaf 2022 is 27,6 % premie beschikbaar voor opbouw, tenzij moet worden gekort op grond van het herstelplan. In dat geval bedraagt de voor opbouw beschikbare premie 25,1 %. Deze aanpassingen zorgen voor een hogere opbouw van pensioenen.

Premiebeleid
Een ander inhoudelijk aandachtspunt van afgelopen jaar was de lage opbouw voor de huidige deelnemers. Na discussie in het bestuur, advies van en overleg met het verantwoordingsorgaan, waarbij de belangen tussen actieven en inactieven zorgvuldig op evenwichtigheid zijn afgewogen, heeft dit geleid tot een aanpassing van het premiebeleid. De minimale premiedekkingsgraad is gewijzigd naar de vaste waarde van 80 %. De wijziging leidt tot een hogere opbouw voor de huidige deelnemers met uitzicht op een hogere pensioenuitkering, maar een lagere bijdrage op herstel van de dekkingsgraad.

Beleggingsbeleid
Het bestuur heeft in 2021 het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen geactualiseerd. Hierbij is gekozen voor de opt-out voor artikel 4 van SFDR. Voor het komend jaar is Maatschappelijk Verantwoord Beleggen een van de speerpunten.

Ook heeft het bestuur besloten om in 2022 de weging hypotheken uit te breiden van 15 % naar 22,5 % van de portefeuille vastrentende waarden.